Μέλη

ΜΕΛΗ

Μέλος της Ένωσης μπορεί να είναι κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, εφόσον συγκεντρώνει τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο Καταστατικό.

Συγκεκριμένα, ως μέλος δύναται να εγγραφεί Έλληνας υπήκοος ή υπήκοος άλλης χώρας μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ηλικίας τουλάχιστον 18 ετών, με πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα, ο οποίος έχει στην αποκλειστική κυριότητά του ή εκμεταλλεύεται ατομικά ως εφοπλιστής ελληνικό ρυμουλκό ή ναυαγοσωστικό πλοίο ή πλοίο γενικής υποστήριξης (όπως αυτό ορίζεται παραπάνω) ή είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου εταιρείας που εκμεταλλεύεται ελληνικό ρυμουλκό ή ναυαγοσωστικό πλοίο ή πλοίο γενικής υποστήριξης ή είναι εκπρόσωπος ή διαχειριστής συμπλοιοκτησίας ενός ελληνικού ρυμουλκού ή ναυαγοσωστικού πλοίου ή πλοίου γενικής υποστήριξης.

Επίσης, μέλη δύνανται να είναι και νομικά πρόσωπα τα οποία έχουν συσταθεί νομίμως κατά το ελληνικό δίκαιο και έχουν είτε την αποκλειστική κυριότητα είτε τη συμπλοιοκτησία είτε την αποκλειστική εκμετάλλευση είτε τη συνεκμετάλλευση ως εφοπλιστή τουλάχιστον ενός ελληνικού ρυμουλκού ή ναυαγοσωστικού πλοίου ή πλοίου γενικής υποστήριξης.

Η απόκτηση της ιδιότητας του μέλους της Ένωσης προϋποθέτει ότι για το ίδιο ρυμουλκό, ναυαγοσωστικό πλοίο ή πλοίο γενικής υποστήριξης δεν υπάρχει άλλο εγγεγραμμένο μέλος της Ένωσης, προκειμένου με αυτόν τον τρόπο να τηρηθεί η αρχή ότι τα συμφέροντα κάθε πλοίου εκπροσωπούνται από ένα μέλος μόνον.

Τα μέλη της Ένωσης διακρίνονται σε τακτικά και επίτιμα. Επίτιμα μέλη είναι όσα ανακηρύσσονται ως τέτοια με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Ως επίτιμα μέλη μπορούν να ανακηρυχθούν προσωπικότητες οι οποίες προσέφεραν ιδιαίτερες υπηρεσίες στην ναυτιλία γενικότερα. Τα επίτιμα μέλη, εφόσον επιθυμούν, συμμετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις και στο Διοικητικό Συμβούλιο, αλλά δεν εκλέγονται και δεν έχουν δικαίωμα ψήφου. Επίτιμος πρόεδρος της Ένωσης μπορεί να εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση οποιοδήποτε πρόσωπο έχει προσφέρει ιδιαίτερες υπηρεσίες στον κλάδο, υπό την προϋπόθεση ότι ήταν μέλος της Ένωσης ή ήταν εκπρόσωπος νομικού προσώπου μέλους της Ένωσης για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 10 ετών.

Σήμερα, η Ένωση απαρτίζεται από επτά μέλη τα οποία εκπροσωπούν είκοσι τρεις εταιρείες που διαθέτουν στην κυριότητά τους αντίστοιχο αριθμό ρυμουλκών/ναυαγοσωστικών πλοίων.

Τα μέλη της Ένωσης είναι: