Νομοθεσία

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΡΥΜΟΥΛΚΗΣΗ – ΕΠΙΘΑΛΑΣΣΙΑ ΑΡΩΓΗ
ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑ
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ/ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ/ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ
Ν.Δ. 187/1973 «Περί Κώδικος Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου» (ΦΕΚ 261 Α΄/1973), ιδίως άρθρα 188 και 189 σχετικά με τη ρυμούλκηση και την επιθαλάσσια αρωγή, αντίστοιχα.
Ν. 3816/1958 «Περί κυρώσεως του Κώδικος Ιδιωτικού Ναυτικού Δικαίου» (ΦΕΚ 32Α΄/1958)
N. 1045/1980 «Περί κυρώσεως της υπογραφείσης εις Λονδίνον Διεθνούς Συμβάσεως «περί ασφαλείας της ανθρωπίνης ζωής εν θαλάσση 1974» και περί άλλων τινών διατάξεων» ( Δ.Σ. SOLAS, ΦΕΚ 95 Α΄/1980)
Ν.1045_1980_SOLAS

Κωδικοποιημένο κείμενο έτους 2014
SOLAS 2014

Ν. 1314/1983 «Για την κύρωση της διεθνούς σύμβασης ¨για πρότυπα εκπαίδευσης, έκδοσηςπιστοποιητικών καιτήρησης φυλακών των ναυτικών, 1978»( STCWConvention, ΦΕΚ 2Α΄/1983)
N.1314_1981 Σύμβαση STCW

Το Παράρτημα της Σύμβασης τροποποιήθηκε στη Διάσκεψη της Μανίλα, 2010 (Π.Δ. 79_2012 STCW Manilla 2010) καθώς και τις Αποφάσεις (Resolutions)της Επιτροπής Ναυτικής Ασφάλειας του ΙΜΟ ResolutionsMSC373(93) και 374(93) (Π.Δ. 74_2016 Τροποποιήσεις ManillaConvention)

Οι προϋποθέσεις απόκτησης αποδεικτικών ναυτικής ικανότητας και δικαιώματα υπηρεσίας στα πλοία προβλέπονται στο Π.Δ. 141/2014, όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 54/2016
Ν. 1314/1983 «Για την κύρωση της διεθνούς σύμβασης ¨για πρότυπα εκπαίδευσης, έκδοσηςπιστοποιητικών καιτήρησης φυλακών των ναυτικών, 1978»(STCWConvention, ΦΕΚ 2Α΄/1983) Ν. 1844/1989 «Κύρωση σύμβασης για τη ναυτική έρευνα και διάσωση και άλλες διατάξεις» ( SARConvention, ΦΕΚ 100 Α΄/1989)
Ν. 2321/1995 «Κύρωση της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνώνγια το Δίκαιο της Θάλασσας και της Συμφωνίας που αφορά την εφαρμογή του Μέρους ΧΙ της Σύμβασης ( UNCLOS, ΦΕΚ 136 Α΄/1995)
Ν. 2391/1996 «Κύρωση της Διεθνούς Συμβάσεως για την επιθαλάσσια αρωγή, 1989» ( SalvageConvention, ΦΕΚ 55 Α΄/1996)
Ν. 4078/2012 «Κύρωση της Σύμβασης Ναυτικής Εργασίας, 2006 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας» ( MLC 2006, ΦΕΚ 179 Α΄/2012)
Ν. 4150/2013 «Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και τις διατάξεις» (ΦΕΚ 102Α΄/2013), ιδίως το άρθρο 71 που αφορά στον καθορισμό ηλικίας των ρυμουλκών λιμένος.
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2017/352 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίουκαι του Συμβουλίου τις 15ης Φεβρουαρίου 2017 για τη θέσπιση πλαισίου όσον αφορά την παροχή λιμενικών υπηρεσιών και κοινών κανόνων για τη χρηματοοικονομική διαφάνεια των λιμένων
Ν. 4504/2017 «Δια βίου εκπαίδευση προσωπικού ΥπουργείουΝαυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ενδυνάμωση τις διαφάνειας και τις αξιοκρατίας σε θέματααρμοδιότητας Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ενίσχυση τις κοινωνικής συμμετοχής στην ακτοπλοΐα, θέματα πολιτικού προσωπικού, συμπλήρωση διατάξεων για τα λιμενικά έργα και τις διατάξεις» (ΦΕΚ 184 Α΄/2017), ιδίως το άρθρο 120 με το οποίο αντικαταστάθηκε η παρ. 2 του άρθρου 126 ΚΔΝΔ που αφορά στον περιοδικό έλεγχο και θεώρηση των ναυτιλιακών εγγράφων κατηγοριών πλοίων, συμπεριλαμβανομένων των ρυμουλκών
Β.Δ. 542/1968 «Περί εφαρμογής του Νόμου 4473/1965 «περί ελέγχου της ναυσιπλοΐας, Επιθεωρήσεως Εμπορικών Πλοίων και άλλων τινών διατάξεων»» (ΦΕΚ 181 Α΄/1968)
Π.Δ. 1337/1981 «Περί εγκρίσεως και θέσεως εις εφαρμογήν Κανονισμού περί ευσταθείας, φορτηγών, ρυμουλκών και αλιευτικών πλοίων» (ΦΕΚ 333 Α΄/1981)
Π.Δ. 45/1983 «Ρυμούλκηση πλοίων» και Π.Δ. 46/1983 «Επιθαλάσσια Αρωγή» (ΦΕΚ 24 Α΄/1983)
Π.Δ. 152/2003 «Περί οργάνωσης του χρόνου εργασίας των ναυτικών, σε συμμόρφωση προς τις Οδηγίες 1999/63/ΕΚ και 1999/95/ΕΚ» (ΦΕΚ 124 Α’/2003)
Π.Δ. 232/2005 «Περί οργανικής σύνθεσης πληρώματος ρυμουλκών λιμένος και ρυμουλκών-ναυαγοσωστικών ανοικτής θαλάσσης» (ΦΕΚ 280 Α΄/2005)
Κοινή Υπουργική Απόφαση 3522.2/08/2013/28.06.2013 «Κανονισμός για την εφαρμογή απαιτήσεων της Σύμβασης Ναυτικής Εργασίας, 2006 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας» (ΦΕΚ 1671 Β΄/2013)
Υπουργική Απόφαση 242.5-1.9/16572/2017/06.03.2017 «Κύρωση Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας Πληρωμάτων Ρυμουλκών» (ΦΕΚ 907 Β΄/2017)
Υπουργική Απόφαση 2242.5-1.9/16561/2017/06.03.2017 «Κύρωση Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας Πληρωμάτων Ναυαγοσωστικών» (ΦΕΚ 862 Β΄/2017)
ΓΕΝΙΚΟΙ/ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΙΜΕΝΑ
ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑ
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ/ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ/ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ
Αριθμ. 2133.1/76424/2018 - Έγκριση τροποποίησης του Γενικού Κανονισμού Λιμένων αριθμ. 01 - Περί ρυμουλκικών εργασιών λιμένος και ρυμουλκών λιμένος
Γενικός Κανονισμός Λιμένα αριθμ.1 – Υπουργική Απόφαση 3131.1/01/93/21.04.1993 «Έγκριση του Γενικού κανονισμού Λιμένος με αριθμ.1 «Περί ρυμουλκικών εργασιών λιμένος και ρυμουλκών λιμένος»» (ΦΕΚ 336 Β΄/1993)
Γενικός Κανονισμός Λιμένα αριθμ.2 – Υπουργική Απόφαση 3131.1/04/93/10.08.1993 «Έγκριση του Γενικού Κανονισμού Λιμένος με αριθμ.2 «Περί δικαιωμάτων ρυμουλκών λιμένος και άλλων πλωτών μέσων»»(ΦΕΚ 636 Β΄/1993)
Γενικός Κανονισμός Λιμένα αριθμ.10 – Υπουργική Απόφαση 3131.1/20/95/17.11.1995 «Έγκριση του Γενικού Κανονισμού Λιμένα με αριθμ. 10 «Για τους καταδυτικές εργασίες»» (ΦΕΚ 978Β΄/1995)
Γενικός Κανονισμός Λιμένα αριθμ. 18 – Υπουργική Απόφαση 3131.1/01/99/07.01.1999 «Έγκριση του Γενικού Κανονισμού Λιμένα με αριθμ. 18 Προϋποθέσεις και μέτρα ασφαλείας για τους εργασίες φόρτωσης ή εκφόρτωσης ή μετάγγισης χύμα πετρελαίου ή χύμα υγρών χημικών (ή και των καταλοίπων τους) ή χύμα υγροποιημένων αερίων που μεταφέρονται με δεξαμενόπλοια» (ΦΕΚ 12Β΄/1999)
Ειδικός Κανονισμός Λιμένα Θεσσαλονίκης αριθμ. 59 «Έγκριση του Ειδικού Κανονισμού Λιμένα Θεσσαλονίκης με αριθμό 59. Όροι και προϋποθέσεις για την ασφαλή λειτουργία αγκυροβολίων φορτοεκφόρτωσης πετρελαιοειδών στο Β-ΒΔ όρμο Θεσσαλονίκης» (ΦΕΚ 1677 Β΄/2001)
ΑΝΕΛΚΥΣΗ ΝΑΥΑΓΙΩΝ
ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑ
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ/ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ/ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ
Ν. 2881/2001 «Ρύθμιση θεμάτων ανέλκυσης ναυαγίων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 16Α΄/2001).
Υπουργική Απόφαση 2123/34/2001/19.10.2001 «Διαδικασία και οι όροι, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των διαγωνιζομένων, οι συνέπειες σε περίπτωση μη συμμόρφωσής τους με αυτές, τα θέματα κατάθεσης και απόδοσης του τιμήματος, των εγγυήσεων, της επανάληψης του διαγωνισμού και κάθε άλλο θέμα σχετικό με τη διενέργεια του διαγωνισμού, που προβλέπεται στην παράγραφο 5 του άρθρου 2, του Ν. 2881/2001 (ΦΕΚ Α 16)» (ΦΕΚ 1439 Β’)
Υπουργική Απόφαση 2123/35/2001/19.10.2001 «Διαδικασία και περιεχόμενο της σύμβασης ανάθεσης έργου που προβλέπεται στην παράγραφο 4 του άρθρου 2.του Ν.2881/2001» (ΦΕΚ 1438 Β’)
Υπουργική Απόφαση 2123/36/2001/19.10.2001 «Διαδικασία, τρόπος συγκρότησης, λειτουργίας και έκφρασης γνώμης της Γνωμοδοτικής Επιτροπής για θέματα ανέλκυσης, απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων, ή πλοίων» (ΦΕΚ 1438 Β’)
Υπουργική Απόφαση 2123/37/2001/19.10.2001 «Προσδιορισμός του ποσού, θέματα κατάθεσης, απόδοσης και κατάπτωσης, τυχόν εξαιρετικές περιπτώσεις περιορισμού ή απαλλαγής από την υποχρέωση και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εγγύηση που προ- βλέπεται στην παράγραφο 8 του άρθρου 2 του ν. 2881/ 2001 (ΦΕΚ Α 16)» (ΦΕΚ 1438 Β’)
Υπουργική Απόφαση 2123/38/2001/19.10.2001 «Διαδικασία και οι όροι, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των διαγωνιζομένων, οι συνέπειες σε περίπτωση μη συμμόρφωσής τους με αυτές, τα θέματα αναδείξεως μειοδότη, υπολογισμού της χαμηλότερης προσφοράς, καταβολής αμοιβής, κατάθεσης, απόδοσης και κατάπτωσης της εγγυήσεως, επανάληψης του διαγωνισμού και κάθε άλλο θέμα σχετικό με τη διενέργεια του διαγωνισμού, που προβλέπεται στην παράγραφο 7 του άρθρου 2, του Ν. 2881/2001 (ΦΕΚ Α 16)»
ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΡΥΠΑΝΣΗ
ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑ
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ/ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ/ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ
N. 314/1976 «Περί κυρώσεως της υπογραφείσης εν Βρυξέλλαις Διεθνούς Συμβάσεως "περί Αστικής Ευθύνης συνεπεία ζημιών εκ ρυπάνσεως υπό πετρελαίου 1969 και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων» ( CLC Convention, ΦΕΚ 106 Α΄/1976)
N. 1269/1982 «Για την κύρωση της Διεθνούς Σύμβασης «περί προλήψεως της ρυπάνσεως της θαλάσσης από πλοία» του 1973 και του Πρωτοκόλλου του 1978, που αναφέρεται σ΄ αυτή τη Σύμβαση» (Δ.Σ. MARPOL, ΦΕΚ 89 Α΄/1982)
N. 1269/1982 MARPOL
Κωδικοποιημένο κείμενο έτους 2011
MARPOL 2011
Ν. 1923/1991 «Κύρωση της Διεθνούς Σύμβασης «για τον περιορισμό της ευθύνης για ναυτικές απαιτήσεις», που υπογράφηκε στο Λονδίνο στις 19 Νοεμβρίου 1976» (LLMC Convention, ΦΕΚ 13 Α΄/1991)
Ν. 1923/1991

Η Σύμβαση τροποποιήθηκε με το Πρωτόκολλο 1996 Ν. 3743/2009 που ενσωματώθηκε στην ενωσιακή νομοθεσία με την Οδηγία 2009/20/ΕΚ (βλ. κατωτέρω Π.Δ. 6/2012)
Ν. 2252/1994 «Κύρωση Διεθνούς Σύμβασης «για την ετοιμότητα, συνεργασία και αντιμετώπιση της ρύπανσης της θάλασσας από πετρέλαιο, 1990» και άλλες διατάξεις» ( OPRC Convention, ΦΕΚ 192 Α΄/1994)
Ν. 2252/1994

Με το Ν. 3100/2003 Ν. 3100/2003 Πρωτόκολλο 2000 κυρώθηκε το Πρωτόκολλοέτους 2000 της Σύμβασης OPRC για την ετοιμότητα, συνεργασία και αντιμετώπιση περιστατικών ρύπανσης της θάλασσας από επικίνδυνες και επιβλαβείς ουσίες
Ν. 3393/2005 «Κύρωση της Διεθνούς Σύμβασης για την αστική ευθύνη για ζημία ρύπανσης από πετρέλαιο κίνησης, 2001» ( BunkerConvention, ΦΕΚ 242 Α΄/2005)
Ν. 3497/2006 «Κύρωση του Πρωτοκόλλου περί συνεργασίας για την πρόληψη της ρύπανσης από πλοία και, σε περιπτώσεις επείγουσας ανάγκης, στην καταπολέμηση της ρύπανσης της Μεσογείου Θάλασσας» ( Πρωτόκολλο Βαρκελώνης, ΦΕΚ 219 Α΄/2006 )
Π.Δ. 55/1998 «Προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος» (ΦΕΚ 58 Α΄/1998)
Π.Δ. 11/2002 «Εθνικό Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης για την αντιμετώπιση περιστατικών ρύπανσης από πετρέλαιο και άλλες επιβλαβείς ουσίες» (ΦΕΚ 6 Α΄/2002)
Π.Δ. 6/2012 «Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2009/20/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Απριλίου 2009 σχετικά με την ασφάλιση των πλοιοκτητών για ναυτικές απαιτήσεις» (ΦΕΚ 7 Α΄/2012)
Υπουργική Απόφαση 1218.91/97/15.10.1997 «Όροι και προϋποθέσεις για την αποδοχή απορροφητικών υλικών στον ελληνικό θαλάσσιο χώρο τα οποία χρησιμοποιούνται για τον περιορισμό ή την εξουδετέρωση της ρύπανσης της θάλασσας από πετρελαιοειδή» (ΦΕΚ 951 Β΄/1997)
Υπουργική Απόφαση 3221.9/1/99/15.01.1999 «Όροι και προϋποθέσεις για την αποδοχή πλωτών φραγμάτων στον ελληνικό θαλάσσιο χώρο για την αντιμετώπιση περιστατικών ρύπανσης της θάλασσας από πετρελαιοειδή» (ΦΕΚ 76 Β΄/1999)
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΠΕΡΑΚΤΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑ
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ/ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ/ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ
Π.Δ. 11/2016 «Κανονισμός σχεδιαστικών κριτηρίων, κατασκευαστικών προτύπων και άλλων μέτρων ασφαλείας για πλοία υποστήριξης υπεράκτιων εγκαταστάσεων» (ΦΕΚ 22 Α΄/2016)