Τροποποίηση καταστατικού

31/01/2019Τροποποίηση καταστατικούΜε την υπ’αριθμ. 56/2018 διαταγή του Ειρηνοδικείου Πειραιά (διαδικασία εκούσιας δικαιοδοσίας) έγινε δεκτή η από 18-10-2018 με ΓΑΚ 10271/2018 και ΕΑΚ 52/2018 αίτηση του σωματείου με την επωνυμία «ΕΝΩΣΙΣ ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΩΝ ΡΥΜΟΥΛΚΩΝ & ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΩΝ ΠΛΟΙΩΝ» περί τροποποίησης του καταστατικού αυτού και διατάχθηκε η δημοσίευση της περίληψης με τα ουσιώδη στοιχεία των διατάξεων του από 14.09.2018 τροποποιημένου και αποτελούμενου από 35 άρθρα καταστατικού του εν λόγω σωματείου.
Με την εν λόγω διάταξη εγκρίθηκαν οι τροποποιήσεις του καταστατικού του εν λόγω σωματείου και ειδικότερα των άρθρων 1 και 2 βάσει των οποίων ως νέα επωνυμία του σωματείου ορίσθηκε η «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΩΝ ΡΥΜΟΥΛΚΩΝ ,ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΩΝ, ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΟΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΥΠΕΡΑΚΤΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ» και για τις διεθνείς σχέσεις η « HELLENIC SHIPOWNERS’ ASSOCIATION OF TUGS, SALVAGE ,ANTIPOLLUTION AND OSVs», ενώ επίσης ως νέα έδρα του σωματείου η Ακτή Μιαούλη αριθμ. 81, στον Πειραιά. Επιπλέον έγινε περαιτέρω αναδιατύπωση και αναρίθμηση των υπόλοιπων άρθρων του καταστατικού του εν λόγω σωματείου το οποίο αποτελείται πλέον από 35 άρθρα.

ΠΕΙΡΑΙΑΣ 5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018
Ο ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

ΠΗΓΗ: Ναυτεμπορική
ΕΤΟΣ :94ο
Αριθμός φύλλου : 26.812
Ημ/νια δημοσίευσης : 12/12/2018»