Δ.Σ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης απαρτίζεται από [εννέα] μέλη στα οποία συμπεριλαμβάνονται ένας Πρόεδρος, ένας Αντιπρόεδρος, ένας Γραμματέας, ένας Ταμίας και πέντε Σύμβουλοι. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι το κυριότερο, μετά την Γενική Συνέλευση, όργανο της Ένωσης. Αποφασίζει και ενεργεί επί όλων των θεμάτων που αφορούν την Ένωση.

Ειδικότερα:

 • συντάσσει τον εσωτερικό κανονισμό της Ένωσης,
 • επιβλέπει την εφαρμογή του Καταστατικού και του εσωτερικού κανονισμού,
 • μεριμνά για την υλοποίηση των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης,
 • διαχειρίζεται τα χρήματα της Ένωσης καθορίζει το ύψος της εισφοράς των μελών,
 • συντάσσει τον ετήσιο απολογισμό που υποβάλλεται σε ψήφιση από την Γενική Συνέλευση,
 • καθορίζει την μηνιαία αποζημίωση του Προέδρου, Γραμματέα και Ταμία,
 • συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μελών, τακτικές ή έκτακτες, και καθορίζει την ημερήσια διάταξη των Γενικών Συνελεύσεων,
 • ασκεί την πειθαρχική εξουσία στα μέλη της Ένωσης και αποφασίζει για τις ποινές που θα επιβληθούν,
 • μεριμνά για την καλή λειτουργία και εκπλήρωση του προορισμού της Ένωσης σύμφωνα με το καταστατικό της.

Από το έτος 2020 έχουν εκλεγεί Πρόεδρος της Ένωσης ο Ξηραδάκης Παύλος, Αντιπρόεδρος ο Φατσέας Ιωάννης , Γενικός Γραμματέας ο Τσαβλίρης Νικόλαος και Ταμίας ο Μαυρομμάτης Εμμανουήλ.

 1. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΞΗΡΑΔΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
 2. ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΦΑΤΣΕΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
 3. ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΤΣΑΒΛΙΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
 4. ΤΑΜΙΑΣ: ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
 5. ΜΕΛΟΣ: ΜΙΧΑΛΑΡΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
 6. ΜΕΛΟΣ: ΖΟΥΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
 7. ΜΕΛΟΣ: ΒΑΒΟΥΛΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Ως αναπληρωματικά μέλη ορίσθηκαν:

 1. ΖΟΥΡΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
 2. ΒΗΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
 3. ΦΡΑΔΕΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ